top of page
Zoeken
 • Foto van schrijverMichael Vansnick

De Impact van complimenten en kritiek: Het begrip 'Strooks'

Bijgewerkt op: 24 nov. 2023

In dit artikel gaan we ons richten op een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien maar toch een fundamentele impact heeft op onze relaties en zelfperceptie: strooks.


Dit concept, hoewel minder bekend, speelt een cruciale rol in de manier waarop we interactie aangaan en reageren op anderen. Terwijl we ons vaak concentreren op de meer voor de hand liggende vormen van communicatie, zoals woorden en gebaren, zijn het de subtiele nuances van strooks die onze interacties kleur en diepte geven.


We zullen onderzoeken hoe deze subtiele, maar krachtige, vormen van communicatie onze relaties, ons zelfbeeld, en onze interacties met de wereld om ons heen beïnvloeden. Strooks zijn als het ware 'eenheden van erkenning' en ze vormen de basis van onze eigenwaarde en persoonlijkheid.


Terwijl je door de verschillende onderdelen en voorbeelden navigeert, zul je verschillende reflectievragen tegenkomen. Ik moedig je sterk aan om hier werkelijk mee aan de slag te gaan. Door actief na te denken over en te antwoorden op deze vragen, kun je een dieper begrip en inzicht verkrijgen in het concept van strooks en hoe deze je leven en relaties beïnvloeden. Deze zelfreflectie is niet alleen cruciaal voor een theoretisch begrip, maar ook voor praktische toepassing en persoonlijke groei.


Complimenten en kritiek: basisverkenning


Wat zijn complimenten?

Volgens Wikipedia is een compliment "een uiting van waardering voor een geleverde prestatie of voor een positieve eigenschap". Complimenten fungeren als een vorm van positieve bekrachtiging, bedoeld om het gewenste gedrag aan te moedigen en te herhalen. Ze kunnen ons zelfvertrouwen verhogen, onze relaties versterken en een omgeving van positiviteit en waardering creëren.


De rol van kritiek

Kritiek, daarentegen, wordt vaak geassocieerd met 'afkeuring' of 'negatieve beoordeling'. Hoewel kritiek in sommige gevallen destructief kan zijn, kan constructieve kritiek essentieel zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het biedt een kans om te leren, ons gedrag bij te sturen en onze vaardigheden te verbeteren.


Strooks: een verdiepend perspectief

In onze dagelijkse communicatie zijn complimenten en kritiek onmiskenbare elementen. Maar er schuilt meer achter deze interacties dan op het eerste gezicht lijkt. Hier komt het concept van 'strooks' in beeld, een term die ons helpt om de complexe aard van onze sociale uitwisselingen beter te begrijpen.


Terwijl complimenten en kritiek vaak als twee tegenovergestelde uiteinden van communicatie worden gezien, biedt het concept 'strooks' een meer genuanceerde en diepgaande blik op deze interacties. De term 'strooks', afgeleid van het Engelse woord 'stroke', dat 'streling' of 'aai' betekent, werd geïntroduceerd in de Transactionele Analyse. Deze benadering bekijkt sociale interacties als 'transacties' waarbij psychologische 'strokes' worden uitgewisseld. Het gaat niet alleen om wat er gezegd wordt, maar ook om hoe het gezegd wordt, de intentie erachter en de impact op de ontvanger. 'Strooks' kunnen zowel positief (warme strooks) als negatief (koude strooks) zijn, en kunnen zowel verbaal als non-verbaal worden uitgedrukt.


Warme en koude strooks

een man op een pad met link groene natuur en rechts een kil landschap

Een belangrijk aspect van strooks is dat ze zowel positief (warm) als negatief (koud) kunnen zijn. Een warme strook is vergelijkbaar met een liefdevolle streling, die een gevoel van waardering en acceptatie overbrengt. Dit kan een compliment zijn, een gebaar van genegenheid, of zelfs een blik van goedkeuring. Koude strooks, aan de andere kant, zijn als een kille aanraking. Ze kunnen bestaan uit kritische opmerkingen, een afwijzende houding, of elke vorm van gedrag die afkeuring of ontevredenheid uitstraalt.


Voorbeelden van warme strooks

 • Op het werk: Een leidinggevende geeft een werknemer een compliment voor een goed uitgevoerd project, wat bij de werknemer een gevoel van trots en erkenning oplevert.

 • In vriendschap: Een vriend merkt op dat je altijd klaarstaat om te helpen, wat een gevoel van waardering en verbondenheid versterkt.

 • In gezinsleven: Een ouder zegt tegen hun kind: "Ik ben trots op hoe hard je hebt gewerkt aan je huiswerk", waardoor het kind zich competent en gewaardeerd voelt.

Voorbeelden van koude strooks

 • Op het werk: Een collega zegt onverschillig: "Je had dat rapport beter kunnen schrijven", wat gevoelens van twijfel en onzekerheid bij de medewerker veroorzaakt.

 • In Vriendschap: een vriend negeert je pogingen om een gesprek te beginnen, wat leidt tot gevoelens van afwijzing en eenzaamheid.

 • In gezinsleven: Een ouder zegt gefrustreerd tegen hun kind: "Je maakt altijd zo'n rommel", wat bij het kind gevoelens van inadequaatheid en schuld kan opwekken.

Verbale en Non-verbale Strooks


Naast de inhoud van wat we zeggen, is ook de manier waaróp we communiceren van groot belang in de uitwisseling van strooks. Dit brengt ons bij het onderscheid tussen verbale en non-verbale strooks.


Verbale strooks zijn die welke we uitspreken - de complimenten, woorden van waardering, of zelfs kritische opmerkingen. Ze zijn direct en duidelijk, zoals een collega die zegt: "Je hebt fantastisch werk geleverd met dat project." Deze woorden dragen een duidelijke boodschap van erkenning of beoordeling.


Non-verbale strooks, daarentegen, zijn subtieler en omvatten lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, en zelfs onze aanwezigheid in stilte. Een glimlach, een knikje, een schouderklopje, of zelfs een bemoedigende blik kunnen krachtige vormen van strooks zijn. Ze dragen bij aan de emotionele diepte van onze interacties en kunnen soms zelfs meer zeggen dan woorden.


Het is essentieel om te beseffen dat onze non-verbale signalen vaak net zoveel, zo niet meer, invloed hebben op hoe onze boodschap wordt ontvangen. Een oprecht compliment kan versterkt worden door een warme glimlach, terwijl een compliment zonder oogcontact of met een gesloten lichaamshouding als onoprecht kan overkomen.


Reflectievragen op warme strooks

 • Denk terug aan een moment waarop je je bijzonder gewaardeerd of gesteund voelde. Wanneer was dit en wat werd er specifiek gezegd of gedaan?

 • Herinner je een situatie waarin iemand iets kleins deed dat een grote impact op je had. Wat was dat moment en hoe heeft het je gevoel van eigenwaarde beïnvloed?

Reflectievragen op koude strooks

 • Wanneer heb je een opmerking of gebaar ervaren dat je als koud of afkeurend ervoer? Hoe heeft dit je op dat moment laten voelen?

 • Denk aan een tijd waarin je teleurstelling of afwijzing voelde, misschien van een ouder, leraar of vriend. Wat was de situatie en welke langdurige impact had dit op je?

Reflectievragen op familiedynamiek

 • Wanneer waren je ouders het meest trots op je? Denk aan specifieke momenten of acties die deze trots veroorzaakten.

 • Reflecteer op een moment waarop je het gevoel had dat je je ouders teleurstelde. Hoe ging je om met deze gevoelens en welke invloed heeft dit gehad op je latere keuzes of gedrag?

Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke strooks

In onze interacties met anderen en de strooks die we uitwisselen, bestaat er een subtiele maar essentiële onderscheiding tussen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke strooks. Deze bijkomende dimensie van strooks biedt een dieper inzicht in hoe we relaties aangaan en hoe onze persoonlijkheid en zelfwaarde worden gevormd.


Voorwaardelijke strooks

zijn direct verbonden met onze acties en gedragingen. Ze zijn de 'goed gedaan' en 'ik ben trots op je omdat je...' reacties die we krijgen als we aan bepaalde verwachtingen voldoen. Dit soort strooks versterkt het gedrag dat wordt geprezen en moedigt herhaling ervan aan. We krijgen deze strooks voor wat we doen, het refereert naar ons gedrag.


Stel je voor dat een teamlid, Alex, net een project succesvol heeft afgerond. De manager zegt: "Goed gedaan met het project, Alex. Je harde werk heeft ons echt geholpen de deadline te halen." Dit is een voorwaardelijke warme strook. Het compliment is direct gekoppeld aan Alex's recente actie. Het bekrachtigt Alex's gedrag en motiveert hem om in de toekomst vergelijkbare prestaties te leveren.


Onvoorwaardelijke strooks

daarentegen, zijn niet gekoppeld aan specifieke acties of prestaties. Ze zijn een erkenning van ons bestaan en onze intrinsieke waarde als persoon. Dit zijn de 'ik hou van je' en 'je bent belangrijk voor mij' uitspraken die we ontvangen, ongeacht wat we doen. Ze worden gegeven voor wie we zijn, niet voor wat we doen, en voeden ons gevoel van zelfwaarde en acceptatie.


Laten we bekijken waarbij Emma haar vriend complimenteert na een gezellige avond samen door te zeggen: "Ik geniet echt van je gezelschap. Je hebt zo'n positieve energie." Emma's compliment is onvoorwaardelijk en warm. Het is niet gebonden aan een specifieke actie of prestatie van haar vriend; het is een erkenning van zijn intrinsieke kwaliteiten en de vreugde die zijn aanwezigheid brengt.


Het onderscheid tussen wat we doen en wie we zijn, is essentieel. Je kunt bijvoorbeeld worstelen met wiskunde op school, maar een briljante schrijver zijn. Onvoorwaardelijke negatieve strooks kunnen leiden tot een diepgeworteld geloof dat je onbekwaam bent, ook al is dit slechts een aspect van je vaardigheden.. Onvoorwaardelijke strooks bieden een stevig fundament voor onze zelfwaardering en beïnvloeden hoe we onszelf zien buiten de kaders van onze prestaties en gedrag.verschillende hartjes en een gebroken hart

Reflectievraag

Probeer de komende week bewust een balans te vinden tussen het geven van voorwaardelijke en onvoorwaardelijke strooks. Houd een dagboek bij van deze momenten en reflecteer op de reacties die je ontvangt


De impact van onvoorwaardelijk-koude strooks

Een tekort aan onvoorwaardelijk-warme strooks kan leiden tot een afhankelijkheid van externe validatie en een gevoel van onzekerheid over onze eigen waarde. Als we bijvoorbeeld voortdurend bekritiseerd worden op onze zwakke punten, zoals moeite hebben met een vak op school, kan dat resulteren in een beperkend geloof over onze intelligentie of capaciteiten.


Deze beperkende overtuigingen worden vaak versterkt door non-verbale communicatie en impliciete boodschappen uit onze omgeving. Als een kind bijvoorbeeld vaak hoort dat het lui is omdat het graag tijd neemt om te rusten, kan dit kind een onderliggend gevoel ontwikkelen dat rust synoniem is aan luiheid. Zulke berichten kunnen zich nestelen in het onderbewustzijn en uitgroeien tot een overtuiging die moeilijk af te schudden is, zelfs wanneer het bewijs het tegendeel aantoont.


Het is begrijpelijk dat ouders en verzorgers soms uitdrukkingen gebruiken die onvoorwaardelijke boodschappen bevatten als een middel om gedrag te sturen. Echter, zonder de nodige nuance en balans, kunnen deze uitspraken leiden tot diepgewortelde overtuigingen over onszelf die niet altijd de realiteit van wie we zijn of kunnen worden weerspiegelen. Genuanceerd zelfinzicht en het vermogen om ons gedrag van onze identiteit te scheiden, ontwikkelt zich vaak pas met volwassenheid.


Naarmate we ouder worden, kunnen deze vroege boodschappen zo verweven raken met onze identiteit dat ze onopgemerkt blijven, ondanks dat ze ons gedrag en onze zelfperceptie blijven vormen. Het is pas wanneer we deze onbewuste overtuigingen onder ogen zien en uitdagen, dat we beginnen met het pad van persoonlijke groei en ware zelfacceptatie.


Destructieve varianten

Er zijn veel kinderen die opgroeien in gezinnen waarin de verwachtingen hoog zijn en de ruimte voor fouten klein lijkt. In dergelijke omgevingen worden onvoorwaardelijke koude strooks soms de norm, waarbij kritiek geen uitzondering is, maar een constante. Deze vorm van opvoeding, vaak doordrenkt met strenge discipline en onwrikbare standaarden, kan een diepgaande impact hebben op de vorming van het zelfbeeld en de eigenwaarde van een kind. Het is in deze schaduwen van strenge verwachtingen dat sommige kinderen leren zichzelf te zien door de ongenadige lens van hun ouders' hoogste eisen.


Onvoorwaardelijk koude strooks zijn negatieve boodschappen die niet specifiek zijn gericht op een bepaalde actie of gedrag van een kind, maar eerder op hun persoon als geheel. Deze boodschappen kunnen kinderen het gevoel geven dat ze op een fundamenteel niveau tekortschieten of niet voldoen aan de verwachtingen, onafhankelijk van hun gedragingen of prestaties. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Labels en etiketten: wanneer ouders hun kinderen labels geven zoals "lui", "onhandig" of "stom", kan dit ertoe leiden dat kinderen gaan geloven dat deze eigenschappen een onveranderlijk deel van hun identiteit zijn.

 • Vergelijkingen: zeggen dat een kind "niet zo slim is als zijn broer" of "niet zo atletisch als zijn zus" kan het kind het gevoel geven dat ze inherent minder zijn in vergelijking met anderen.

 • Algemene negativiteit: uitspraken zoals "je zult nooit iets bereiken als je zo doorgaat" of "je bent altijd zo moeilijk" kunnen een kind doen geloven dat hun persoonlijkheid of aanwezigheid problematisch is.

 • Afwijzing: uitingen van afkeuring die niet gekoppeld zijn aan specifieke situaties, zoals "ik weet niet wat ik met je aan moet" of "je bent een teleurstelling", kunnen diep ingrijpen in het gevoel van zelfwaardering en acceptatie van een kind.

 • Onrealistische verwachtingen: continu benadrukken dat het kind nooit voldoet aan de hoge verwachtingen, zonder erkenning van hun inspanningen of prestaties, kan leiden tot gevoelens van waardeloosheid.

Nog een bijzonder schadelijke vorm van koude strooks is pesten, een gedrag dat vaak voortkomt uit een patroon van aanhoudende negativiteit en kritiek. Pesten is niet alleen een reeks van negatieve acties of woorden, maar ook een aanval op de kern van iemands zelfbeeld en eigenwaarde.


Pesten kan diepe psychologische littekens achterlaten, met gevolgen die ver reiken in de tijd. Het gaat vaak gepaard met voorbeelden van onvoorwaardelijke negatieve boodschappen, zoals etiketten van 'waardeloos', 'niet gewenst', of 'minder dan'. Deze boodschappen doen afbreuk aan het fundamentele gevoel van veiligheid en acceptatie dat essentieel is voor gezonde persoonlijke ontwikkeling.


Het effect van pesten op de persoonlijkheid kan langdurig en verreikend zijn, waardoor individuen zich terugtrekken, hun potentieel niet volledig bereiken of zelfs destructieve overtuigingen ontwikkelen over hun eigenwaarde. Het bouwen aan veerkracht tegen deze vormen van negativiteit vereist niet alleen een sterk ondersteuningssysteem, maar ook een bewuste inspanning om de schadelijke boodschappen die met pesten gepaard gaan te herkennen en te weerleggen.


Reflectievraag

Herken je patronen van destructieve strooks uit je verleden die je zelfbeeld hebben beïnvloed? Overweeg om met een vertrouwde vriend of coach hierover in gesprek te gaan voor perspectief en heling.


Twee dominante kwadranten

In de hedendaagse westerse samenleving vertoeven we hoofdzakelijk binnen de twee dominante kwadranten van communicatie: het warm voorwaardelijke en het koud onvoorwaardelijke.

een groen hart en een gebroken hart

Ons systeem van waardering en erkenning is gestructureerd rond deze kwadranten. We belonen gedrag dat we wensen te zien met warme strooks - een felicitatie voor een behaalde prestatie, een schouderklopje voor een goed gedaan werk. Paradoxaal genoeg, als het gaat om kritiek, neigen we naar het onvoorwaardelijke. In het schelle licht van examenresultaten of tijdens evaluatiegesprekken wordt iemands gehele waarde vaak afgemeten aan hun prestaties. En hoewel er enige vooruitgang is in deze benadering, blijft het veelgebruikte paradigma overwegend onveranderd.


Het is een reflectie van onze eigen gedachteprocessen. We zijn snel geneigd om complimenten te beperken tot voorwaardelijke, terwijl we in kritiek vaak absolute termen gebruiken. Na een dispuut met een collega of een hevige ruzie met een vriend, zijn we snel met ons oordeel klaar: "Hij is onbetrouwbaar," "Zij kan het niet aan," "Daar kun je niets mee beginnen." We doen het allemaal.


De emotionele prijs

De emotionele waarde die we hechten aan voorwaardelijke en onvoorwaardelijke strooks is aanzienlijk verschillend. Denk aan een evaluatiegesprek met je leidinggevende: vijf complimenten worden overschaduwd door één enkel punt van kritiek. Waar blijft je gedachte hangen als je de kamer verlaat? Het is die ene koude strook die blijft nazinderen, terwijl de warme al zijn vergeten. Dit is de prijs van het leven binnen deze kwadranten – we zijn conditioneel ingesteld om zo te denken en te voelen. De warmte van een compliment vervliegt, maar de koude van kritiek blijft je bij.


De impact is anders. Het verklaart waarom mensen soms uitblinken in hun werk en heel hard werken, maar toch worstelen met een negatief zelfbeeld. De balans is zoek; de schaal helt over. Dit is vooral waar voor mensen die in hun leven overspoeld zijn door onvoorwaardelijk koude strooks. Zonder dat ze het weten, zijn ze deze overtuigingen als waarheid gaan aannemen. In trainingssessies merk je terughoudendheid bij het delen van verhalen, maar in persoonlijke coaching komen vaak de hartverscheurende effecten van ontvangen strooks uit het verleden aan het licht en hoe deze het zelfbeeld van mensen hebben gevormd.


Reflectievraag

Denk na over een recente keer dat je kritiek kreeg. Hoe verhoudt dit zich tot de emotionele prijs die in dit artikel wordt besproken? Welke strategieën zou je kunnen gebruiken om deze impact te balanceren?


Naast de uitdagingen die ontstaan door onvoorwaardelijk koude strooks, is er ook een subtiele maar even destructieve kracht in het ontbreken van strooks. Wanneer er een tekort is aan positieve bekrachtiging, kan dit leiden tot een diepgeworteld gevoel van onzichtbaarheid en onbelangrijkheid. Mensen hebben erkenning nodig; het is een psychologische voedingsstof. Zonder voldoende warme strooks kunnen individuen zich ontheemd voelen in hun sociale omgeving en worstelen met een laag zelfbeeld. Het consequente gebrek aan bevestiging laat een leegte achter die moeilijk op te vullen is met zelfgeruststelling alleen. Dit kan resulteren in een honger naar aandacht, die zich kan manifesteren in gedrag dat ontworpen is om te provoceren of te storen, puur om een reactie uit te lokken – elke reactie, zelfs een negatieve.


Constructieve kritiek en feedback

Als kinderen zich bewust waren van de diepte van kritiek, zouden ze wellicht de intentie ervan beter kunnen onderscheiden. Evenzo, indien ouders rijker waren aan tijd en inzicht, zouden ze hun boodschappen met meer zorg en nuance kunnen formuleren. We kunnen ons daarbij beroepen op tools zoals verbindende communicatie of andere feedback technieken. Onze huidige wereld kent een razend tempo en legt de focus op technische en wetenschappelijke kennis, terwijl de kunst van sociale en communicatieve vaardigheden vaak naar de achtergrond verdwijnt. We lijken soms uit het oog te verliezen dat we wezens zijn van complexe emoties.


Door deze dynamiek te erkennen en jezelf kritische vragen te stellen, kun je beginnen met het herkalibreren van het gewicht dat je toekent aan woorden en daden. Het is een stap richting de levensfilosofie van 'Ik ben oké, jij bent oké', waarin acceptatie en wederzijds respect de basis vormen voor alle interacties. Het gaat erom dat we leren onderscheid te maken tussen wie iemand is en de acties die ze ondernemen. Het maakt niet alleen ons eigen leven rijker en voller, maar verrijkt ook onze relaties met anderen. Het toepassen van deze levenshouding injecteert een frisse dosis 'zuurstof' in onze ervaringen, het biedt de ruimte om voluit te ademen en te leven in een staat van welwillende acceptatie.


Onvoorwaardelijk warm: de kern van erkenning

Het vermogen om onvoorwaardelijk warme strooks te geven is een van de meest krachtige aspecten van menselijke interactie. Ik wil dit verduidelijken met een persoonlijke anekdote. Op een avond, toen mijn zesjarige dochter al in bed lag, gaf ik haar een nachtkus en zei ik dat ik enorm trots op haar was. "Waarom?" was haar onmiddellijke reactie. Zelfs op die jonge leeftijd was ze al op zoek naar een voorwaardelijke reden voor mijn trots. Mijn antwoord was eenvoudig: "Er is geen specifieke reden, ik ben gewoon trots op wie je bent." Haar verraste blik, gevolgd door een zachte glimlach en een ontspannen zinken in haar kussen, sprak boekdelen.


Dit moment van puurheid illustreert een veelvoorkomende vergetelheid in onze dagelijkse communicatie. We missen vaak de kans om onvoorwaardelijke waardering te tonen. Toch is het juist in deze eenvoudige, oprechte momenten dat de magie zich bevindt. Het is de essentie van erkenning – een universeel verlangen om gewaardeerd te worden om wie we zijn, niet om wat we doen.


Een oma met wie ik ooit werkte, realiseerde zich dat ze nooit dergelijke strooks had ontvangen, maar ze gaf ze wel aan haar kleinkinderen. "Je ziet ze bijna groeien," zei ze. En dat is het – de groei die we voelen wanneer we erkend worden, is onmeetbaar. Heb je ooit tegen een collega gezegd hoe jouw dag opfleurt door hun aanwezigheid? Of heb je spontaan een vriend opgebeld om te zeggen dat je hen waardeert om wie ze zijn? Als je dat hebt gedaan, ken je de impact die onvoorwaardelijke positieve strooks kunnen hebben.


Het gewicht van een onvoorwaardelijk positieve strook overtreft dat van voorwaardelijke erkenning verreweg. Je hoeft er niets voor te doen, geen prestatie te leveren, geen inspanning te tonen – het is een teken van waardering die je ontvangt, simpelweg omdat je gewaardeerd wordt om wie je bent. Dit concept kan soms moeilijk te bevatten zijn voor degenen die deze vorm van erkenning nooit zelf hebben ervaren. Maar voor degenen die zelf kinderen hebben, komt het besef van onvoorwaardelijke liefde vaak sneller. Het is de levenshouding van "Ik ben oké, jij bent oké" die ons niet alleen als ouders, maar als mensen verenigt.


De vier kwadranten uitgelicht

4 kwadranten met elke een stukje natuur en medailles

Er valt zoveel meer te zeggen over het thema van strooks, maar ik hoop dat je nu inziet waarom ik de termen 'complimenten' en 'kritiek' heb vermeden. De term 'strook' vangt de essentie veel nauwkeuriger. Strooks kunnen warm of koud zijn, met of zonder woorden, ontvangen voor je daden of simpelweg voor wie je bent. Een goed begrip van deze concepten draagt bij aan een gezond zelfbeeld en een positieve omgang met anderen, terwijl een disbalans kan leiden tot gevoelens van ontoereikendheid of afwijzing. Hoewel dit slechts een theoretische uiteenzetting is, heb ik mensen zien opbloeien door persoonlijk en actief met dit thema aan de slag te gaan.


De wereld zoals hij is...

Helaas is dit geen onderdeel van onze schoolcurricula, en neigen we ertoe om voornamelijk in twee kwadranten te denken. We moeten ons zelfbeeld vaak beschermen tegen de stortvloed van onvoorwaardelijke kritiek. Op de werkvloer worden we beoordeeld op onze prestaties en bij gebrek daaraan voelen we de dreiging van afwijzing of zelfs ontslag. Dit beoordelingsdenken wordt helaas ook toegepast op vele andere aspecten van ons leven. De standaard commentaren op nieuwsartikelen en mediakanalen tonen aan dat veel mensen systematisch op deze manier communiceren: ofwel prijzend voor een goede daad, ofwel iemand als geheel negatief afschilderend.


Dit gedrag wordt gekopieerd en, vaak onbewust, geconditioneerd bij kinderen, die opgroeien en dezelfde patronen herhalen bij hun eigen kinderen.


De wereld zoals hij kan zijn...

De wereld zou zoveel mooier zijn als we allemaal wat meer onvoorwaardelijke warmte in onze communicatie zouden brengen. Het is een illusie te denken dat je dit continu kunt doen, maar zelfs kleine verschuivingen in deze richting kunnen je leven drastisch veranderen. Ondanks dat ik bijna dagelijks bezig ben met dit soort thema's, val ik ook terug in het typische praatpatroon. Maar ik heb nu extra opties in mijn communicatie, en die maken een groot verschil, niet alleen voor mijn zelfbeeld, maar ook voor de kwaliteit van mijn relaties. En misschien wel het allerbelangrijkste: het heeft mij gedeeltelijk een betere ouder gemaakt. Daar ben ik trots op, een welverdiende strook voor mezelf.


Afsluiting en conclusie

Hiermee nader ik het einde van deze verkenning. Hopelijk heb je een nieuw perspectief gekregen en besteed je de komende dagen meer aandacht aan de manier waarop je strooks geeft en ontvangt. Misschien krijg je meer inzicht in hoe je tegen jezelf praat of hoe je over jezelf denkt. Strooks zijn de bouwstenen van onze interacties. Ze vormen onze zelfperceptie en onze relaties. Door te kiezen voor een benadering die zowel warme als koude, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke strooks herkent en bewust inzet, kunnen we een fundament leggen voor meer authentieke en ondersteunende menselijke verbindingen. In een aanvullend artikel deel ik enkele tips en trucs, samen met een verdieping van dit onderwerp. Tot dan, herinner jezelf eraan: een warme strook van erkenning, hoe klein ook, kan een groot verschil maken. Nu je meer weet over de impact van strooks, nodig ik je uit om deel te nemen aan een kleine uitdaging: geef elke dag één persoon in je leven een oprechte, onvoorwaardelijke strook en observeer hoe dit de dynamiek van je relatie verandert.


159 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page